Začínáme

Základní princip

Newlogic Core je sada nástrojů, které lze použít pro tvorbu moderních webových aplikací. Použití moderního Javascriptu, CSS, ES moduly, dynamické importy apod.

Obsahuje integrované PostCSS se základnímy pluginy a TailwindCSS pro utility třídy.

Zdrojové soubory se nachází ve složce src a svých určených složkách. Žádné složité nastavování, do src/scripts se vloží libovolný počet javascript souborů a ty se zkompilují do dist/assets/js.

Hlavní zaměření je především pro PHP frameworky a je jedno jestli používáte Nette, Symfony nebo Laravel - strukturu lze libovolně upravit dle potřeby. Např. resources a public, src a dist nebo app/assets a www. Všechny cesty jsou libovolně konfigurovatelné v gulpfile.js.

Modulárnost

Zdrojové soubory se dělí podle modulů - styly, scripty, šablony, iconfont, emaily, assety. Je volitelné které moduly chcete pro projekt použít. Používáte opravdu jen to co chcete používat.

Chcete z celého setu použít např. jen generování emailů? Není problém, v src/ se bude nacházet jen složka emails a všechny ostatní tasky se deaktivují.

Lze tak použít např. jen styly a scripty a šablony řešit přímo v PHP.

Bez kompilace

Jelikož se Javacript a CSS píše v moderním formátu, tak není potřeba nic kompilovat a při vývoji můžeme načítat soubory přímo ze zdrojových souborů.

Základem tasků pro jednotlivé moduly je Gulp, při použití PhpStormu se pak automaticky zobrazí tasky které lze použít a to dynamicky podle dostupnosti jednotlivých modulů.

Single Page Apps

V případě SPA aplikací je možné integrovat Vue (nebo jakýhokoliv jiný SPA framework) pomocí Vite. Z Newlogic Core pak lze využít jen dodatečné fukcionality jako auto generování importů do souborů v rámci složek, iconfont apod. Nebo si zautomatizovat některé procesy napsaním nových tasků v gulpfile.js.

Instalace

Minimální verze Node.js 14+

Přes NPM 7+:

$ npm i @newlogic-digital/core --save-dev

Přes Yarn 2+:

$ yarn add @newlogic-digital/core --dev

UPOZORNĚNÍ

Yarn není doporučeno používat, Yarn 1 neumí instalovat peerDependencies - ty je nutno ručně dodat do package.json nebo použít Yarn 2.

Po instalaci je v projektu nutné vytvořit gulpfile.js, ve kterém lze dále upravovat jednotlivé nastavení. Všechna nastavení jsou do podrobna popsané v dokumentaci.

import {Core} from "newlogic-core";

export default defineConfig({
  styles: {
    purge: {
      content: ['src/scripts/**/*.js', 'src/templates/**/*.twig', 'app/Presenters/templates/**/*.latte', 'temp/cdn/*.js']
    }
  }
})

Pro kompletní příklad použití Newlogic Core se všemi možnostmi lze využít Starter šablonu

Tasky

Každý modul má svůj set tasků, většinou se dělí na dev, build a production. Což je rozdělení kdy se kompiluje úplné minimum, základ nebo úplně všechno.

Pro výpis všech dostupných tasků lze použít gulp --tasks

default

Spouští tasky cleanup, cdn a následně tasky podle dostunposti modulů - assets, icons:production, styles:production, scripts:production, templates:production

V tomto tasku je vždy nastaveno config.errors = true, takže pokud v jakémkoliv modulu nastane chyba, task se přeruší.

production

Spouští tasky cleanup, cdn a následně tasky podle dostunposti modulů - assets, icons:production, styles:production, scripts:production

V tomto tasku je vždy nastaveno config.errors = true, takže pokud v jakémkoliv modulu nastane chyba, task se přeruší. Taskem default se liší pouze vynecháním kompilace šablon.

importmap

Vygeneruje importmap.json do cesty nastavené v configu paths.output.importmap. Importmapa se generuje na základě nastavených dependencies v package.json. Pokud je potřeba použít pro balíček např. jiné cdn, lze importmapu doplnit manuálně pomocí "imports".

Díky importmapám padá závislost na npm modulech, při přidání nové knihovny při vývoji tak není potřeba nic instalovat. Můžete si pak celou napsanou aplikaci vzít a použít jí třeba v Deno

vstup - package.json

{
 "imports": {
  "stimulus": "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@stimulus/core@2.0.0/+esm"
 },
 "dependencies": {
  "stimulus": "2.0.0",
  "swup": "2.0.14"
 } 
}

výstup - importmap.json

{
 "imports": {
  "stimulus": "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@stimulus/core@2.0.0/+esm",
  "swup": "https://cdn.esm.sh/swup@2.0.14/esnext/swup.js"
 }
}

Nastavení lze dále rozšířit v configu scripts.importMap, občas má knihovna podmoduly ke kterým je potřeba přistupovat. V takovém případě je potřeba takovou knihovnu doplnit do configu. V importmapě se následně vygenerují odkazy tímto způsbem s lomítkem na konci.

importMap: {
  trailingSlashes: /(dayjs|@fullcalendar|vanillajs-datepicker)/
}

Pro použití importmap v prohlížečích které je nepodporují je potřeba použít ES Module Shims

<script async src="https://unpkg.com/es-module-shims@0.10.3/dist/es-module-shims.js"></script>

serve

Spouští lokální vývojový server. Dělí se na serve, serve:build a serve:production. Server se sám přenačítá podle změněného obsahu. Ve výchozím stavu běží na localhost:8000.

 • serve - Spouští se tasky cleanup, cdn a následně tasky podle dostunposti modulů - icons, styles, scripts, templates a watch. V tomto režimu se kompilují jen šablony, javascripty i styly by se měli načítat bez kompilace přímo ze zdrojů. Generují se pouze automatické importy a importmapy.
 • serve:build - Spouští se tasky cleanup, cdn a následně tasky podle dostunposti modulů - icons:build, styles:build, scripts:build, templates a watch:build. V tomto režimu se vše kompiluje, avšak stále v dev režimu, tz. bez minifikace, revizí a optimalizací.
 • serve:production - Spouští se tasky cleanup, cdn a následně tasky podle dostunposti modulů - icons:production, styles:production, scripts:production, templates:production a watch:production. Produkční režim - kompilace, minifikace, optimalizace, revize souborů.

scripts

Zpracovává soubory javascriptu. Dělí se na scripts, scripts:build a scripts:production. Javascript se píše pomcí ES6+ syntaxe, esm modulů a dynamických importů.

 • scripts - Generuje importmapy a automatické importy souborů
 • scripts:build - To samé jako scripts, ale navíc s kompilací souborů
 • scripts:production - Při tomto režimu se kompiluje optimalizovaná verze s manifestem

styles

Zpracovává soubory stylů. Dělí se na styles, styles:build a styles:production. Styly se píšou v PostCSS, takže je možné využít všechny možné moderní CSS vlastnosti. Zdrojový kód tak jednou bude možné načíst přímo v prohlížeči. Používají se následující pluginy:

{
  "devDependencies": {
    "autoprefixer": "*",
    "tailwindcss": "*",
    "postcss-custom-media": "*",
    "postcss-custom-selectors": "*",
    "postcss-import": "*",
    "postcss-nesting": "*",
  }
}

Alternativně lze použít i .less, v takovém případě je nutné doinstalovat gulp-less a gulp-autoprefixer do projektu. V případě pokud se používá výhradně less je doporučeno v configu nastavit styles.format na "less".

 • styles - Generuje automatické importy souborů a tailwind jednorázově do složky temp
 • styles:build - To samé jako styles, ale navíc s kompilací souborů
 • styles:production - Při tomto režimu se kompiluje optimalizovaná verze s manifestem

templates

Zpracovává soubory šablon. Dělí se na templates a templates:production. Pro šablony lze využít twig nebo html, twig má integrované helpery na práci s generovanými assety. Psaní šablon ve twigu je pak vhodné taky pro následnou implementaci do Symfony nebo Nette.

Alternativně lze použít i .hbs, v takovém případě je nutné doinstalovat gulp-hb do projektu. V případě pokud se používá výhradně hbs je doporučeno v configu nastavit templates.format na "hbs". Pozor při změně šablnovacího systému je důležité nastavit správně obsah pro PurgeCSS v styles.purge.content.

Výhoda psaní šablon bokem mimo PHP aplikaci je mít čisté zdrojové data na další případné využití šablon. Šablony lze samozřejmě psát rovnou v PHP framworku a integrovaný šablonovací systém není nutné vůbec používat.

 • templates - Kompiluje šablony do html, bez minifikace
 • templates:production - Kompiluje šablony do html, s minifikací

Twig

Jednotlivé stránky šablon se vytváří v src/templates/ pomocí .json souborů. V těch pak můžeme proměnou propsat jakou šablonu použít v rámci layoutu. Lze využít i samostatné soubory, bez jsonu.

index.json

{
 "page": {
  "title": "Hello world",
  "sections": [
   {
    "src": "Sections/Hero",
    "heading": "Sunny day"
   }
  ]
 }
}

layout.twig

{% for section in page.sections %}
  {% include '../' ~ section.src ~ '.twig' %}
{% endfor %}

Pokud jméno souboru začíná na dialog nebo json (v souboru je potřeba použít tag json), lze zkompilovat obsah do .json souboru.

Ve twigu i hbs jsou dostupné následující proměnné, filtry a funkce. Pokud chcete využít vlastní PHP šablnovací systém tak je doporučeno využít stejné vlastnosti.

proměnné
 • config - data z gulpfile.js, včetně výchozích hodnot
 • distPath - cesta k výstupním souborům (např. src)
 • srcPath - cesta k zdrojovým souborům (např. dist)
 • resolvePath - dynamická cesta ke zdrojovým souborům nebo vstupním souborům, mění se podle produkčního módu - zejména důležité pokud načítáme zdrojové soubory bez kompilace (např. obrázky), v takovém případě je chceme načítat přímo ze zdrojové složky protože počas vývoje nejsou kompilovány
 • layout.template - výchozí cesta k šabloně layoutu, výchozí cesta se nastavuje v configu gulpfile.js a to templates.layout

Další globální proměnné se potom propisují ze src/main.json a proměnné pro jednotlivé stránky se definují v src/templates/.

Proměnné se slučují dohromady od přednastavených, globálních až po stránky.

funkce
 • color(color, theme) - vytáhne definovanou barvu ze stylů v hex, je nutné aby byla nastavená cesta styles.themePath (depricated)
 • fetch(path) - inlinuje kód z url adresy a to buď lokální nebo externí https, externí se načítá z temp/cdn pokud existuje
 • randomColor - vygeneruje náhodou barvu v hex
 • placeholder(width, height, picsum, colors) - vygeneruje url placeholder obrázku, při použití picsum lze zadat konkrétní id fotky a u klasického placeholderu lze nastavit barvu v hex
 • lazy(width, height) - vygeneruje zástupný prázdný obrázek v base64, pro použití při lazyloadování obrázků
 • ratio(width, height) - vypočítá ratio fotky, např. při zadání 1920, 1080 vrátí 56.25
 • webfont(data) - zpracovává WebFontConfig data z json a na základě toho generuje URL (depricated)
    "fonts": {
     "google": {
      "families": ["Poppins:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700&display=block"]
     },
     "custom": {
      "families": ["iconfont"],
      "urls": ["/dist/assets/css/iconfont.css"]
     }
    }
  
filtry
 • asset(path) - vygeneruje v cestě souboru hash na základě přítomnosti souboru v rev-manifest.json, cesta může být relativní k paths.dist nebo k rootu projektu
 • rem(value) - vypočítá px v rem
 • encode64(path) - enkóduje svg do base64
 • exists(path) - kontroluje jestli soubor existuje
tags
 • code "type" - při obalení kódu v code se html obsah zobrazí v <code>
 • json "key" - při obalení kódu v json se html obsahu zformátuje do jsonu

icons

Zpracovává soubory iconfontu. Dělí se na icons, icons:build a icons:production. Styly jsou ve formátu PostCSS a postcss-preset-env, včetně CSS proměnných.

Alternativně lze použít i .less, v takovém případě je nutné doinstalovat gulp-less a gulp-autoprefixer do projektu a v configu nastavit icons.format na "less"" aby se stáhnul správný formát.

 • icons - Stahuje iconfont z icomoon.io dle názvu projektu, je nutné mít nastavené icomoon id - icons.id
 • icons:build - To samé jako icons, ale navíc s kompilací souborů
 • icons:production - Při tomto režimu se pouze kompilujou existující soubory

emails

Generuje emailové šablony. Dělí se na emails:build a emails:zip. Šablony lze psát v šablonách twig, hbs, latte nebo tpl. A pro styly lze použít PostCSS nebo less.

Ve výchozím stavu se zpracovává jenom twig zápis, všechen ostatní zápis zůstane tak jak je. To je vhodné pokud chceme předgenerovat styly pro emaily u latte nebo tpl šablon pro PHP. Zde lze pak nastavit kam se takové soubory mají generovat paths.output.emailsWww.

Alternativně lze použít hbs nastavením email.format na "hbs", potom se v latte a tpl souborech generuje hbs zápis. Těmito zápisy je vhodné načítat styly nebo includovat soubory.

Styly do emailu se generují do temp složky a do emailu je aplikujeme v hlavčice tímto způsobem. Při generování se pak styly aplikují inlinově na všechny elementy.

<style type="text/css">
  {{ fetch ("temp/emails/email.css") }}
</style>

Emailové šablony lze generovat do zipu pomocí tasku emails:zip, ve výchozím stavu se generují všechny šablony které začínají názvem email. Toto lze upravit v emails.zipPrefix

assets

Používá se na soubory použité na webu, jako obrázky, fonty apod. Ty se dávají do paths.input.assets a při zapnutí tohoto tasku se zkopírují do paths.output.assets s unikátním hashem v názvu. Důležité pro správné cachování souborů.

V cestě se vygeneruje rev-manifest.json na základě kterého pak lze tyto soubory načítat do šablon, nebo automaticky aplikovat správný hash v stylech nebo scriptech.

watch

Sleduje změny v souborech a na základě toho spouští příslušné tasky pro zpracovávání souborů. Dělí se na watch, watch:build a watch:production.

Podle typu pak zapíná dev, build nebo production tasky. Sleduje taky změny v email šablonách.

cdn

Stahuje cdn odkazy ze všech modulů do temp/cdn pro případné použití offline.

cleanup

Vyčistí složku temp od dočasných souborů

další tasky

Další tasky lze definovat do package.json jako npm scripty (scripts) nebo definovat přímo v gulpfile.js